Systematiskt Arbete med Matematik- och Språkutvecklande Arbetssätt i förskolan

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en KvaJam-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan inom de tre områdena
  • 3Se sammanställning
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs, vilket endast piloter har under våren)

SAMSA - Systematiskt Arbete med Matematik- och Språkutvecklande Arbetssätt i förskolan

Kvaliteten i förskolan bedöms genom verksamhetens förmåga att skapa förutsättningar för barn att lära och utvecklas. De enskilda barnen ska inte bedömas utan bedömningen gäller kriterier för att se om verksamheten ger barnen stöd i sitt lärande.

Tre områden bedöms

SAMSA innehåller bedömningar av tre olika områden; språkutvecklande arbetssätt, matematikutvecklande arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Bedömningarna sker separat för varje avdelning och aggregeras sedan till en samlad bedömning av hela förskolan. Genom att ansvarig i kommunen får del av samtliga förskolors bedömningar kan dessa aggregeras till en helhetsbild av kommunens alla förskolor.

Varje område bedöms utifrån sex kriterier i tre nivåer

Samtliga delar bedöms utifrån sex kriterier som beskrivs på fyra nivåer. Förskolechefen bedömer om verksamheten stämmer bäst överens med den beskrivning som finns av en verksamhet på låg, mellan, mellan-hög respektive hög nivå. Varje kriterium bedöms för sig. Bedömningen för de sex kriterierna ger ett mått för området på den bedömda avdelningen. Sammantaget placeras varje avdelning i den relevanta nivån (låg, mellan, mellan-hög eller hög) för varje område.

 

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
E-post: lotta.andersson.damberg@skl.se
E-post: bodil.bavner@skl.se
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting